Privātuma Politika

PRIVĀTUMA POLITIKA 

Privātuma politikā (turpmāk – Politika), ir aprakstīta kārtība, kādā tiek apstrādi personas dati, izmantojot mājas lapas www.latviarivers.com piedāvātos tūrisma pakalpojumus. 

Privātuma politika skaidro, kā tiek ievākti un izmantoti klientu personas dati, kā arī to, kādā veidā klienti var pieprasīt, izmainīt vai dzēst šo informāciju. Mūsu mērķis ir garantēt, ka datu apstrāde notiek saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (VDAR), kas visās ES dalībvalstīs jāpiemēro no 2018.gada 25.maija. 

1.DAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot 

jebkurus www.latviarivers.com sniegtos pakalpojumus. 1.2. Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija. 1.3. Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana, dzēšana, u.tml.). 1.4. Pārzinis ir Vitalio Echazabal Acosta (turpmāk – LatviaRivers), Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts nodokļu maksātājs un tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kura vārdā un interesēs personas dati tiek apstrādāti un kurš atbild par datu apstrādi. 1.5. LatviaRivers veic klientu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. Informācija, kas iegūta no 

klientiem, tiek aizsargāta saskaņā ar šo Politiku un normatīvo aktu prasībām. 1.6. LatviaRivers piemērojamo tiesību aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, prettiesiskas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. 1.7. LatviaRivers izmanto IT sistēmas, lai aizsargātu klientu personas datu privātumu, integritāti un piekļuvi klienta kontaktinformācijai. Klientu datiem var piekļūt tikai tās personas, kam tiešām ir nepieciešams apstrādāt šos personas datus, lai izpildītu LatviaRivers saistības pret saviem klientiem. 

2.DAĻA. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

2.1. Klientu personas datu kategorijas, ko LatviaRivers vāc un apstrādā: 

• Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums. 

• Kontaktinformācija, piemēram, deklarētā un faktiskā adrese (t.sk., dzīves vietas valsts), tālruņa numurs, e-pasta adrese, sociālo tīklu konti. 

• Finanšu dati, piemēram, banka vai cita maksājumu veikšanas platforma, konta numurs. 

• Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, iesniegtie pieteikumi, izvēlētie maršruti, transfēra maršruti, naktsmītņu izvēle, ēdināšanas pakalpojumu izvēle un specifika, pieprasījumi un sūdzības, sarakste pakalpojuma saņemšanas ietvaros. 

• Apdrošināšanas dati – apdrošināšanas periods, apdrošinātie riski. 

• Dati par paradumiem, patikām un apmierinātību, piemēram, pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, Klienta apmierinātība. 

• Citi personas dati – saziņas valoda, dzimums, ģimenes sastāvs, specifiska diēta. 2.2. Personas datu apstrādes mērķi un pamatojums: 

• informatīvo un pieprasījuma e-pastu apstrāde, sniedzot potenciālajam Klientam pieprasīto informāciju par tūrisma pakalpojumu, pamatojoties uz LatviaRivers tiesisko interesi, 

• tūrisma pakalpojumu pieteikumu apstrāde un tam sekojošu pakalpojumu sniegšana (kā, piemēram, tūrisma maršruta izstrāde un nodrošināšana, laivu noma, gida pakalpojumu nodrošināšana, transfērs, transporta pakalpojumi, apdrošināšana naktsmītnes, ēdināšana (pēc Klienta pieprasījums specifiska diēta), u.c.), nodrošinot datu aktualitāti un pareizību, 

pamatojoties uz LatviaRivers tiesisko interesi, kā arī lai būtu nodrošināta atgriezeniskā saite ar klientu vai potenciālo klientu, kurš šos datus pats apzināti ir sniedzis. 

• standartizētas apdrošināšanas polises automātiska pievienošana tūrisma pakalpojuma paketei, pamatojoties uz LatviaRivers tiesisko interesi un tiesību aktu prasībām; 

• saziņa ar Klientu telefoniski un elektroniski, lai informētu par jebkādām izmaiņām attiecībā uz LatviaRivers darbību un pakalpojumiem, pamatojoties uz tiesisko interesi nodrošinot un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicot jaunu tūrisma pakalpojumu izstrādi; 

• mārketinga pasākumu īstenošana – reklamēt LatviaRivers pakalpojumus tīmekļa vietnē un citos saziņas veidos, veikt aptaujas, tirgus analīzes, apkopot statistiku reklāmas efektivitātes mērīšanas nolūkos, iegūstot uz Klienta piekrišanu un pamatojoties uz tiesisko interesi esošo pakalpojumu izvērtēšanā un jaunu pakalpojumu izstrādē; 

• datu izmantošana jebkādā citā likumīgā veidā, kas atbilst normatīvo aktu normām. 

2.3. Datu ievākšanas veidi. Informācijas iegūšana notiek: 

• tiešsaistes vietnē www.latvianrivers.lv, klientam aizpildot pieteikumu; 

• izmantojot epastu, sociālos tīklus, tālruni vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus; 

• pakalpojumu sniegšanas laikā, klātienē piesakot papildpakalpojumus. 

2.4. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar darījumu attiecību ilgumu ar Klientu, LatviaRivers tiesisko interesi vai piemērojamajiem tiesību aktiem (piemēram, par grāmatvedības kārtošanu, noilgumu, parādu piedziņu, u.tml.). Datu glabāšanas periods var būt ilgāks nekā pastāv LatviaRivers darījumu attiecības ar Klientu, bet ne ilgāk kā noilguma periods. 

3.DAĻA. AUTOMĀTISKA LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

3.1. Uzņēmums neveic automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu klientu personas datu apstrādē. 

4.DAĻA. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI 

4.1. Klienta personas dati tiek apstrādāti LatviaRivers var tikt nodoti citiem saņēmējiem (trešajām personām), ja tas nepieciešams kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai. 4.2. Personas dati var tikt nodoti tālāk citām institūcijām un organizācijām, kā piemēram: 

• maksājuma risinājumu nodrošinātājiem (maksājumu karšu uzņēmumi, bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā, piemēram, Stripe.com, PayPal.com); 

• tiesībsargājošajām iestādēm, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, nodokļu administrācijas iestādei, 

• grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, juristiem, finanšu konsultantiem; 

• LatviaRivers pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram, arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzējiem, kurjeriem, IT risinājumu tehniskā atbalsta speciālistiem, mājas lapas uzturēšanas pakalpojumu sniedzējam, epasta sistēmas uzturētājam, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, 

• klienta izvēlētiem transporta, ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumu sniedzējiem. 

• apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam. 4.3. Atsevišķos gadījumos, nododot datus tālāk citām neatkarīgām institūcijām vai organizācijām, datu saņēmēji paši nes atbildību (citi datu pārziņi) par personas datu apstrādi, tas nozīmē, ka LatviaRivers nekontrolē, kā informācija, kuru nododam šīm institūcijām, tiks apstrādāta. Šādi gadījumi ir, piemēram: 

• tiesībsargājošās iestādes (policija, VID u.c.), ja datus pieprasa saskaņā ar tiesību aktu prasībām vai sakarā ar aizdomām par noziegumu; 

• maksājuma risinājumu nodrošinātājiem (maksājumu karšu uzņēmumi, bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā, piemēram, Stripe.com, PayPal.com). 

4.4. Datu tālāk nodošana var notikt bez Klienta piekrišanas gadījumos, ja to nosaka tiesību akti vai datu tālāk nenodošana var kaitēt un apdraudēt sabiedrības, LatviaRivers, Klienta vai citu personu likumiskās intereses un drošību. 4.5. Datu tālāk nodošanai un apstrādei tiek ievēroti drošības pasākumi tikpat lielā apmērā, kā to nodrošina LatviaRivers, ievērojot šo Politiku un citus iekšējos dokumentus personas datu apstrādes likumiskas nodrošināšanas ietvaros. 4.6. Klientu dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām. Ja šāda datu nodošana notiktu, tad tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības par datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām, t.sk., datu nodošana varētu notikt, ja tam būtu tiesiskais pamatojums izpildīt kādu juridisku pienākumu, kā piemēram, līguma izpilde, vai tiktu iegūta Klienta piekrišana un veikti atbilstoši drošības pasākumi. 

5.DAĻA. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Klientam kā datu subjektam ir tiesības: 

• pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi. 

• iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz LatviaRivers tiesiskās intereses īstenošanu, 

• prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, bet Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Tiesības prasīt savu datu dzēšanu nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai izriet no attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktiem pienākumiem. 

• saņemt informāciju par to, vai LatviaRivers ievāc un apstrādā Klienta datus. 

• atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei tādā veidā, kādā tā tika sniegta vai citā ērti pieejamā veidā; 

• saņemt informāciju no Uzņēmuma par Klienta personas datu apstrādes mērķiem. 

• uzzināt informāciju par trešajām personām, kam ir nodoti personas dati, ja vien šādas informācijas nodošana nav aizliegta tiesību aktu regulējumā. 

• iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai, ja Klients uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Klientam ir pienākums savlaicīgi un nepieciešamajā apmērā sniegt LatviaRivers informāciju par izmaiņām savos personas datos, ja tas var ietekmēt tūrisma pakalpojuma kvalitatīvu saņemšanu. 

6.DAĻA. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI 

6.1. “Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija jeb neliels teksta fails, kurus interneta vietne saglabā datorā vai mobilajā ierīcē, kad Klients apmeklē LatviaRivers interneta vietni Pati sīkdatne nesatur nekādus personas datus, kā, piemēram, e-pasta adresi vai klienta vārdu, bet tā tiek lietota, lai atvieglotu mājaslapas lietošanu. Tā arī nekādā veidā neietekmē klienta datoru vai mobilo ierīci. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Klienta pārlūka, tādējādi nav nepieciešams datus ievadīt no jauna, atgriežoties interneta vietnē vai pārejot no vienas lapas uz citu. Tā uz laiku saglabājas jūsu datora atmiņā, kamēr tiek meklēta informāciju ar pārlūku, bet pazūd, kolīdz pārlūks tiek aizvērts. 6.2. LatviaRivers interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. LatviaRivers izmanto tehniskās sīkdatnes, kas ļauj izmantot vietni un nodrošina tās funkcionēšanu. Šādā veidā saņemtie dati glabājas 3-6 mēneši, pēc tam tiek dzēsti. Citas – analizējošās vai funkcionējošās sīkdatnes izmantotas netiek un dati par lietotāju paradumiem analizēti un izmantoti netiek. 

7.DAĻA. POLITIKAS GROZĪJUMI UN KONAKTI 

7.1. LatviaRivers ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajā Politikā. Politikas aktuālā redakcija būs pieejama tīmekļa vietnē www.latviarivers.com. 

7.2. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz šo interneta vietni un neattiecas uz vietnēm, kas pieder trešajām pusēm. 

7.3. Saitēm, kas izvietotas uz citām mājaslapām ar nolūku pārvirzīt klientu uz citu mājaslapu, ir sava privātuma politika. Tā kā LatvianRivers nekontrolē šīs mājaslapas, tad atbildību par tām uzņemas to uzturētāji. Tādēļ klientam ir jāiepazīstas ar tās mājaslapas privātuma politiku, kura tiek apmeklēta. 

7.4. LatviaRivers kontaktinformācija: e-pasts info@latviarivers.com, mob.t. +371 26579275 (Latvija), +346 39259479 (Spānija). 

Turpiniet rezervāciju